Cekol

REGULAMIN KONKURSÓW NA FANPAGE’A MARKI CEKOL NA PLATFORMIE FACEBOOK

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu na Fanpage’u marki CEKOL na platformie społecznościowej Facebook (zwanym dalej „Konkursem”), jest firma CEDAT Sp. z o. o., z siedzibą na ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian, bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/cekolujemy (zwanej dalej „Fanpage”).
 8. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy”) na Fanapge’u marki CEKOL na platformie Facebook.
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 10. Wzięcie udziału w konkursie Organizatora równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu, jak i wyrażeniem zgody do wykorzystywania przesłanych materiałów do celów marketingowych marki CEKOL.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami
  i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 7. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

 1. Konkurs przewiduje określoną ilość nagród, dla osób wyłonionych w sposób wskazany w § 6.
 2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu marki CEKOL – www.facebook.com/cekolowanie.
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 5. Nagrody w Konkursie ustalone są przez Organizatora i opisane w poście konkursowym.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/cekolowanie.
 2. Konkurs ma określony czas trwania, który jest sprecyzowany w poście konkursowym.
 3. Zasady Konkursu (zadania konkursowego) uściślone są w poście konkursowym.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnik Konkursu zamieszcza (w formie komentarza pod postem konkursowym) poprawnie wykonane zadanie konkursowe, przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora (zasady zadania konkursowego: § 4, pkt. 3).
 2. Informacje o Konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/cekolowanie.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w poście konkursowym przez Uczestników Konkursu. Komisja wyłoni 3 zwycięzców na podstawie oceny pomysłowości oraz kreatywności wykonania zadania konkursowego.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem komentarza Organizatora pod postem konkursowym na Fanapge’u na Facebooku w terminie określonym w poście konkursowym.
 6. Nagrody zostaną przekazane w wiadomości prywatnej Uczestnikowi przez Organizatora.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 7. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.cekol.pl.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.cekol.pl.

§ 11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest CEDAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 19. Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie: www.cekol.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ochrona.danych@cekol.pl.

Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!