Cekol

System ociepleń z wełną

System ociepleń z wełną
1
2
3
4
5a
5b
1
Specjalny grunt głęboko penetrujący - Cekol DL-80
Specjalny grunt głęboko penetrujący Cekol DL-80
2
Biały klej do zatapiania siatki - Cekol TERMO W2
Biały klej do zatapiania siatki Cekol TERMO W2
3
Klej do wełny mineralnej - Cekol TERMO W1
Klej do wełny mineralnej Cekol TERMO W1
4
Biały grunt  - Cekol GB-87
Biały grunt Cekol GB-87
5a
Biała gładź cementowo-polimerowa  - Cekol C-35
Biała gładź cementowo-polimerowa Cekol C-35
5b
Biały mineralny tynk elewacyjny - Cekol C-35 Baranek
Biały mineralny tynk elewacyjny Cekol C-35 Baranek

ZEWNĘTRZNY ZESPOLONY SYSTEM OCIEPLEŃ CEKOL TERMO W

 

OPIS OGÓLNY SYSTEMU:

System ociepleń CEKOL TERMO W przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków istniejących jak i nowo wznoszonych. Polega on na przymocowaniu do ścian za pomocą zaprawy klejącej (CEKOL TERMO W1) i łączników z tworzywa sztucznego warstwy termoizolacyjnej (wełny mineralnej), wzmocnieniu jej siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejącej (CEKOL TERMO W2), a następnie wykończenie powierzchni tynkiem mineralnym CEKOL C-35 stanowiącym podkład pod farby. Wszystkie prace należy wykonywać w temperaturze od +5 ºC do +25 ºC.

 

INSTRUKCJA WYKONANIA SYSTEMU:

Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące wykonywania systemu ociepleń ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału izolacyjnego oraz produktów o wspólnej nazwie CEKOL TERMO W. Prawidłowe wykonanie poszczególnych etapów prac gwarantuje trwałość systemu oraz zmniejszenie strat cieplnych w danym obiekcie. Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem CEKOL TERMO W może być stosowany w budynkach nowo wznoszonych oraz eksploatowanych, do ścian o różnych rozwiązaniach materiałowych. Stosowanie zestawu wyrobów, powinno być zgodne z projektami ociepleń dla określonych budynków, opracowanymi z uwzględnieniem wymagań polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych.

 

WARUNKI PRACY:

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie wykonywania prac jak również w czasie wysychania nie powinna być niższa niż +5 ºC. W czasie 24 godzin od nałożenia zaprawy lub tynku elewacyjnego należy go chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. Wady budynku wpływające na prawidłowe funkcjonowanie systemu ociepleń powinny zostać usunięte. Podczas prowadzenia prac przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady, silne nasłonecznienie, wysoka temperatura) należy zapewnić odpowiednią ochronę. Podczas wykonywania ocieplenia powinny zostać zakończone wszelkie procesy mokre wewnątrz budynku (tynkowanie, posadzki). Budynek powinien być wolny od wilgoci technologicznej, aby nie dochodziło do zawilgocenia warstwy wełny.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

System CEKOL TERMO W może być stosowany na podłożach z gazobetonu, cegły pełnej, cegły dziurawki klasy 50, pustaków ceramicznych klasy 100, betonu klasy B 15 oraz prefabrykatów wielkiej płyty. W kilku miejscach budynku należy sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu. W przypadku występowania dużych rozbieżności ustalić system niwelacji. Podłoże powinno być czyste, suche, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja ±6 mm na promieniu 1,5 m). Wykwity, farby i inne substancje osłabiające przyczepność należy usunąć. Podłoże powinno być wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. Ubytki i nierówności podłoża można uzupełnić zaprawą CEKOL ZW-04. Podłoże przed wykonaniem systemu ociepleń należy umyć wodą z dodatkiem detergentów, opłukać i wysuszyć.

 

MOCOWANlE PŁYT IZOLACYJNYCH:

Płyty izolacyjne powinny spełniać wymagania PN EN 13162:2009 oraz aneks B i C EN 13172:2005, o grubości zgodnej z projektem ocieplenia. Uwaga: Podstawą mocowania w systemie CEKOL TERMO W są łączniki mechaniczne. Nie wolno jednak mocować płyt bez użycia zaprawy klejącej. Sprawdzić stan i jakość płyt. Przygotować zaprawę klejącą CEKOL TERMO W1. Zawartość opakowania wsypać do 5,0-5,5 litrów czystej zimnej wody i dokładnie wymieszać mieszadłem osadzonym w wiertarce wolnoobrotowej, do uzyskania jednorodnej masy. Nad listwą cokołową przykleić pasy siatki o szerokości ok. 0,3 m tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzędu płyt izolacyjnych można było ją wywinąć na powierzchnię wełny. Zaprawę CEKOL TERMO W1 nanosić na powierzchnię płyty metodą punktowo-pasmową: ramka o szerokości ok. 5 cm i grubości ok. 1 cm, 6 placków o średnicy ok. 10 cm i grubości ok. 1 cm. Natychmiast po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy docisnąć do podłoża i dosunąć do sąsiedniej płyty. Uwaga: Należy zwrócić uwagę, aby zaprawa klejąca nie znajdowała się pomiędzy płytami izolacji. Nadmiar zaprawy wyciśniętej spod płyty usunąć. Płyty należy układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożnikach budynku. Przed przyklejeniem płyt, wokół otworów należy przykleić pasy siatki, które zostaną wywinięte na powierzchnię płyty. Uwaga: Płyty izolacyjne dookoła otworów powinny być tak ułożone, aby ich krawędzie nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów. Takie ułożenie zmniejsza niebezpieczeństwo pojawienia się spękań w narożnikach otworów. Płyty z wełny powinny stanowić ciągłą i równą powierzchnię. W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku należy wykonać dylatacje. Sprawdzić równość powierzchni powłoki termoizolacyjnej za pomocą łaty o długości co najmniej 2,5 m.

 

MOCOWANlE ŁĄCZNlKÓW MECHANlCZNYCH:

Rodzaj i ilość łączników powinna być zgodna z projektem. Długość łącznika powinna być tak dobrana, aby głębokość zakotwienia w murze była nie mniejsza niż 5 cm. Łączniki mechaniczne należy montować po związaniu zaprawy klejącej, jednak nie wcześniej niż 24 h od przyklejenia płyt.

Uwaga: Odległość kołków od krawędzi ścian powinna wynosić:

  • dla muru nie mniej niż 10 cm,
  • dla betonu nie mniej niż 5 cm.

Przy montażu płyt z wełny mineralnej należy pracować w kompletnej odzieży ochronnej. Drogi oddechowe chronić maskami przeciwpyłowymi.

 

ZATAPIANIE SIATKI:

Stosowana siatka powinna być zgodna z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6484/2016. Przygotować zaprawę CEKOL TERMO W2. Zawartość opakowania wsypać do 5,0-5,5 litrów czystej zimnej wody i wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy. Za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na całą powierzchnię elewacji nałożyć warstwę wyrównującą z zaprawy CEKOL TERMO W2 o grubości 1,5 mm. Przygotować pasy z siatki. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nanieść drugą warstwę zaprawy i natychmiast zatopić siatkę za pomocą pacy ruchami wzdłuż włókien siatki od środka pasa ku brzegom. Uwaga: Siatkę należy układać na zakładkę minimum 6 cm. Naroża otworów należy zabezpieczyć dodatkowymi kawałkami siatki zatopionymi pod kątem 45º. Narożniki budynku zaleca się zabezpieczyć listwami kątowymi. Na narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy zakładać na każdą ze ścian na szerokość ok. 20 cm. Wyprawę należy chronić przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi do momentu jej pełnego wyschnięcia. Siatka musi być dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor.

 

NAKŁADANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ:

Do nakładania wyprawy elewacyjnej można przystąpić po całkowitym związaniu uprzednio nałożonej warstwy, nie wcześniej jednak niż po 24 h od zatopienia siatki. W systemie ociepleń CEKOL TERMO W poleca się stosowanie tynków mineralnych CEKOL C-35. Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej należy sprawdzić czy warstwa bazowa jest sucha, równa i dobrze związana. Nierówności należy przeszlifować. Powierzchnię zagruntować preparatem gruntującym CEKOL GB-87 lub emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Wyprawy elewacyjne powinny być nanoszone ciągłą warstwą aż do naturalnych przerw takich jak dylatacje, narożniki budynków lub taśma maskująca. Rusztowania powinny być odsunięte na odległość nie mniejszą niż 0,45 m, aby umożliwić równomierne nakładanie zaprawy. Przygotować zaprawę wg informacji na opakowaniu. Zaprawę tynkarską nakładać na powierzchnię ściany za pomocą dużej czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubość największego ziarna, a w przypadku tynku gładkiego warstwę ok. 2 mm. Fakturę kształtować na świeżo nałożonym materiale. Czas fakturowania zależy od warunków atmosferycznych, konsystencji i rodzaju zaprawy. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno się odbywać przy pomocy tych samych narzędzi i stosując takie same ruchy ręki na całej powierzchni ściany. W przypadku wykonywania gładkiej elewacji drobne nierówności mogą być szlifowane po wstępnym związaniu zaprawy, nie wcześniej niż 24 h od wykonania wyprawy. Gotową wyprawę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia i zakończenia obróbek blacharskich oraz uszczelnień.

 

MALOWANIE:

Wyprawy elewacyjne CEKOL stanowią doskonały podkład pod farby elewacyjne. W celu uzyskania barwnej elewacji związaną wyprawę można malować: - farbami mineralnymi po 1 dobie, - farbami akrylowymi i silikonowymi po 3 dobach. Malowanie elewacji może być wykonane dowolną techniką malarską: wałek, pędzel, natrysk hydrodynamiczny lub pneumatyczny.

Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!