Cekol

Ochrona danych osobowych Cedat Sp. z o. o.

W trosce o Państwa prywatność i ochronę danych osobowych udostępniamy niniejszą Politykę prywatności, aby każdy mógł się dowiedzieć, kto jest administratorem danych osobowych, w jakim zakresie i w jakim celu są one przetwarzane, komu są udostępniane i jak są chronione.

Administratorem Państwa danych osobowych jest CEDAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000076746, NIP 584-02-01-335, REGON: 190500761.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, Panem Bogusławem Kawczyńskim, lub zastępcą Inspektora ochrony danych Panem Tomaszem Kawczyńskim, na adres mailowy:ochrona.danych@cekol.pl

CEDAT Sp. z o.o. dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa polskiego, w tym z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

CEDAT Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były:

 1. przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty
 2. prawidłowe, odpowiednie oraz nienadmierne
 3. dokładne i aktualne – niedokładne dane osobowe będą poprawiane lub usuwane bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane
 4. przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne
 5. przetwarzane w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celem oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone
 6. bezpieczne.

Rodzaje danych osobowych

Dane osobowe są przekazywane nam za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji: telefon, e-mail, list, nasza strona internetowa itp. Niektóre dane osobowe są nam niezbędne w celu oferowania naszych wyrobów i usług, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne.

Zawsze informujemy, które dane osobowe są wymagane oraz jakie konsekwencje będą wiązać się z niedostarczeniem nam tych danych – może to na przykład skutkować brakiem możliwości spełnienia Państwa żądań.

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, zależą od rodzaju relacji, którą z Państwem nawiązujemy (umowa, faktura, korespondencja biznesowa, newsletter itp.)

W celu rekrutacji będziemy ponadto przetwarzać następujące informacje:

 1. o wykształceniu
 2. o doświadczeniu zawodowym
 3. o umiejętnościach
 4. o płci i wieku.

W celu przyjęcia reklamacji będą Państwo proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail. W przypadku przyznania odszkodowania w formie pieniężnej, będziemy potrzebowali numer Państwa konta bankowego.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe, aby:

 1. ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, usług oraz umożliwić kontaktowanie się z nami
 2. zapewnić obsługę klienta
 3. rekrutować pracowników.

Przetwarzamy dane osobowe w celach zgodnych z prawem i robimy to tylko, jeśli:

 1. osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych
 2. przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy
 3. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych
 4. przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów podmiotów zewnętrznych oraz nie jest uważane za szkodliwe dla osoby, której dane przetwarzamy, włączając w to nasze interesy w kontekście rozwijania, oceniania, oferowania naszych usług, nawiązywania, rozwijania i utrzymywania relacji biznesowych z naszymi klientami, dostawcami i innymi kontaktami biznesowymi.

Ujawnianie, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach:

 1. gdy podmioty zewnętrzne świadczą w naszym imieniu usługi, na przykład wsparcie informatyczne oraz usługi hostingowe, rekrutacyjne, BHP, windykacja należności itp. Te podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać przekazane lub udostępnione im dane osobowe wyłącznie na zasadach określonych przez nas i na podstawie pisemnej umowy o przetwarzaniu danych;
 2. doradcy prawni – w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw lub jako podwykonawcy usług;
 3. w sytuacji, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ujawnianie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe użytkowników zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Zabezpieczanie Państwa danych

Zobowiązujemy się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby były chronione przed nieautoryzowanym dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda użytkownika

Na niektóre nasze działania związane z przetwarzaniem danych muszą Państwo wyrazić swoją zgodę. W takim wypadku mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Jeżeli wycofacie zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że  ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Co więcej, wycofanie zgody może w konsekwencji uniemożliwić nam realizację Państwa oczekiwań lub świadczenie usług.

Profilowanie danych

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, ale tylko w przypadku osób odwiedzających stronę www.cekol.pl – odbywa się ono poprzez wykorzystanie mechanizmów automatycznych, opierających swoje działanie o pliki cookies  [kliknij aby dowiedzieć się więcej].

Tutaj mogą się Państwo zapoznać z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania przez nas danych osobowych w procesach:

 1. rekrutacji [kliknij aby przeczytać]
 2. pracowników [kliknij aby przeczytać]
 3. zleceniobiorców [kliknij aby przeczytać]
 4. osób korzystających z ZFŚS [kliknij aby przeczytać]
 5. współpracy z naszymi klientami i kontrahentami [kliknij aby przeczytać]
 6. reklamacji [kliknij aby przeczytać]
 7. monitoringu [kliknij aby przeczytać]

Definicje i skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!