Cekol

Obowiązek informacyjny wobec osób przebywających w obszarze objętym monitoringiem

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CEDAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000076746, NIP 584 02 01 335.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: ochrona.danych@cekol.pl

Jaki jest zakres przetwarzania Twoich danych osobowych?

W procesie monitoringu przetwarzane są wizerunki osób przebywających w obszarze objętym monitoringiem.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Celem przetwarzania Twojego wizerunku jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia administratora. Twój wizerunek przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa to jest o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Art.6 ust.1 lit. c RODO).

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. Policja). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu).

Czy Twoje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako administrator danych gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Jak długo przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do 30 dni licząc od daty dokonania nagrania. Po tym okresie nagrania ulegają zniszczeniu jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!