Cekol

Obowiązek informacyjny dla celów rekrutacji pracowników Cedat Sp. z o. o.

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CEDAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000076746, NIP 584 02 01 335.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: ochrona.danych@cekol.pl

Jaki jest zakres przetwarzania Twoich danych osobowych?

W procesie rekrutacji przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy lub podane za zgodą kandydata.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest rekrutacja na wolne stanowisko pracy. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (Art.6 ust.1 lit. c RODO). Pozostałe dane które podałeś w przesłanych nam dokumentach (np.

zainteresowania, wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie  (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną i technologiczną w związku z prowadzeniem przez nas procesu rekrutacyjnego oraz podmioty zewnętrzne przewidziane przepisami prawa.

Czy Twoje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako administrator danych gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia danych na które wyraziłeś zgodę, ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości uwzględnienia tych danych w procesie rekrutacji.

Jak długo przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji i 7 miesięcy po jej zakończeniu. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będziemy mogli przetwarzać Twoich dokumentów aplikacyjnych, jeżeli nie umieścisz w nich danych wynikających z Kodeksu pracy.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Obowiązek informacyjny wobec pracowników

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CEDAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000076746, NIP 584 02 01 335.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: ochrona.danych@cekol.pl

Jaki jest zakres przetwarzania Twoich danych osobowych?

W procesie zatrudnienia przetwarzane są dane osobowe pracowników w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy lub podane za zgodą pracownika.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z: ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz innych przepisów z zakresu prawa pracy.

W przypadku dobrowolnego podania przez pracownika danych innych niż wynikające z przepisów prawa, podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP ) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika.

Czy Twoje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako administrator danych gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia danych na które wyraziłeś zgodę, ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości uwzględnienia tych danych w procesie rekrutacji.

Jak długo przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł w wypadku zatrudnienia po 01.01.2019 oraz 50 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł w wypadku zatrudnienia przed 01.01.2019. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub żądania usunięcia, nie dłużej niż do czasu usunięcia akt osobowych.

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Obowiązek informacyjny wobec osób, z którymi zawarto umowy zlecenia/dzieło

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CEDAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000076746, NIP 584 02 01 335.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: ochrona.danych@cekol.pl

Jaki jest zakres przetwarzania Twoich danych osobowych?

W procesie umowy cywilnoprawne przetwarzane są dane osobowe zleceniobiorców w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Celem przetwarzania jest realizacja umowy.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z zawarciem umowy.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

Czy Twoje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako administrator danych gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia danych na które wyraziłeś zgodę, ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości uwzględnienia tych danych w procesie rekrutacji.

Jak długo przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Obowiązek informacyjny wobec osób korzystających z ZFŚS

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CEDAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000076746, NIP 584 02 01 335.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: ochrona.danych@cekol.pl

Jaki jest zakres przetwarzania Twoich danych osobowych?

W procesie ZFŚS przetwarzane są dane osobowe pracowników w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy lub podane za zgodą pracownika.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie świadczenia w ramach ZFŚS.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W przypadku dobrowolnego podania danych innych niż wynikające z przepisów prawa, podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

Czy Twoje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako administrator danych gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia danych na które wyraziłeś zgodę, ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości uwzględnienia tych danych w procesie rekrutacji.

Jak długo przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym świadczenie zostanie przyznane.

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyznania świadczeń z ZFŚS.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!