Cekol

Obowiązek informacyjny dla celów rekrutacji pracowników Cedat Sp. z o. o.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CEDAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000076746, NIP 584 02 01 335.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: ochrona.danych@cekol.pl

Jaki jest zakres przetwarzania Twoich danych osobowych?

W procesie rekrutacji przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy lub podane za zgodą kandydata.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest rekrutacja na wolne stanowisko pracy. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (Art.6 ust.1 lit. c RODO). Pozostałe dane które podałeś w przesłanych nam dokumentach (np. zainteresowania, wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie  (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną i technologiczną w związku z prowadzeniem przez nas procesu rekrutacyjnego oraz podmioty zewnętrzne przewidziane przepisami prawa.

Czy Twoje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako administrator danych gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia danych na które wyraziłeś zgodę, ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości uwzględnienia tych danych w procesie rekrutacji.

Jak długo przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji i 7 miesięcy po jej zakończeniu. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będziemy mogli przetwarzać Twoich dokumentów aplikacyjnych, jeżeli nie umieścisz w nich danych wynikających z Kodeksu pracy.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!