Cekol

Obowiązek informacyjny dla celów rekrutacji pracowników Cekol Sp. z o. o.

Obowiązek informacyjny w związku z prowadzeniem rekrutacji

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest CEKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000160085, NIP 9570854324, REGON: 192900482.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: rodo-cekol@cekol.pl

Jaki jest zakres przetwarzania Twoich danych osobowych?

W procesie rekrutacji przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy lub wyrażone w zgodzie kandydata.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie  (Art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz Art.6 ust.1 lit. c RODO)

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną i technologiczną w związku z prowadzeniem przez nas procesu rekrutacyjnego oraz podmioty zewnętrzne przewidziane przepisami prawa.

Czy Twoje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako administrator danych gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Jak długo przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji i 2 miesiące po jej zakończeniu, chyba że wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – wówczas zgodnie z klauzulą zgody. Jeśli w klauzuli zgody nie określiłaś/eś tego terminu, dane będą przetwarzane w rekrutacjach prowadzonych przez okres 1 roku od daty przekazania nam danych.

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Nie będziemy mogli przetwarzać Twoich dokumentów aplikacyjnych, jeżeli nie umieścisz  w nich klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych w procesie rekrutacji. Wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach jest dobrowolne.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowane?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą poddawane profilowaniu.

Obowiązek informacyjny wobec osób korzystających z ZFŚS

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CEKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000160085, NIP 9570854324, REGON: 192900482.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: rodo-cekol@cekol.pl

Jaki jest zakres przetwarzania Twoich danych osobowych?

W procesie ZFŚS przetwarzane są dane osobowe pracowników w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy lub podane za zgodą pracownika.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie świadczenia w ramach ZFŚS.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W przypadku dobrowolnego podania danych innych niż wynikające z przepisów prawa, podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

Czy Twoje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako administrator danych gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia danych na które wyraziłeś zgodę, ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości uwzględnienia tych danych w procesie rekrutacji.

Jak długo przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym świadczenie zostanie przyznane.

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyznania świadczeń z ZFŚS.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!