Cekol

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z przesłaniem zapytania informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cedat Sp. z o. o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez. Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000767467, NIP 584 02 01 335 , adres: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
  a) e-mail: ochrona.danych@cekol.pl
  b) tel.: 58 768 21 00
 3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail (jeżeli jest to adres imienny), numer telefonu.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych. Może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres ochrona.danych@cekol.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby Administratora danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem i udzielenie odpowiedzi.
Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!