Cekol

Klauzula informacyjna w związku ze zgłoszeniem reklamacji Cekol Sp. z o. o.

Obowiązek informacyjny wobec osób składających reklamacje

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CEKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000160085, NIP 9570854324, REGON: 192900482.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: rodo-cekol@cekol.pl

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu zgłoszenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa na podstawie obowiązujących przepisów. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawnymi regulacjami określającymi zasady zabezpieczenia danych osobowych.

Czy Twoje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako administrator danych gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Jak długo przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres 10 lat liczonych do 1 stycznia następnego roku po ostatecznym rozpatrzeniu Twojej reklamacji.

Czy Twoje dane będą profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!