Cekol

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

OPIS PROJEKTU

Dotacja na kapitał obrotowy dla CEDAT Sp. z o.o. w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa CEDAT sp. z o.o.

 

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa CEDAT sp. z o.o. w okresie na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.08.2020 r. do 31.10.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 338 572,02 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 02/100).

 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 338 572,02 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 02/100).

 

Instytucja Pośrednicząca przyznała CEDAT sp. z o.o. dofinansowanie w kwocie nie
przekraczającej 338 572,02 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 02/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 338 572,02 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 02/100).

Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!